Sekretesspolicy

Lyle & Scott Limited, benämnd som “vi”, “oss” eller “vår” i denna sekretesspolicy, är förpliktigat att skydda och respektera din integritet.

Denna policy (tillsammans med våra Villkor och bestämmelser för försäljning och användning av denna webbplats) utgör grunden för hur vi kommer att behandla alla personliga uppgifter som vi samlar in från dig, eller som du lämnar till oss. Vänligen läs igenom följande information noggrant för att förstå våra bestämmelser och praxis gällande dina personliga uppgifter och hur vi kommer att behandla dem. I enlighet med Data Protection Act 1998:s (dataskyddslagen) syfte (”Lagen”), är informationsbehandlaren Lyle & Scott AB i TS2 Pinewood Business Park, Coleshill Road, Birmingham, B37 7HG, England.

Nous Vi kan komma att samla in och behandla följande uppgifter om dig:

  • Information som du uppger genom att fylla i formulären på vår webbplats www.lyleandscott.com (“vår webbplats”).
  • Om du kontaktar oss kan det hända att vi lagrar uppgifter om korrespondensen.
  • Detaljer gällande transaktioner du utför via webbplatsen och detaljer beträffande genomförandet av dina beställningar.
  • Detaljer om dina besök på vår webbplats som innefattar, men inte är begränsade till, din IP-adress, trafikinformation, lokaliseringsuppgifter, bloggar och annan kommunikativ information.

Vänligen observera att vår webbplats använder sig av cookies. För mer detaljer, vänligen se våra Villkor och bestämmelser för försäljning och användning av denna webbplats.

Informationen vi samlar in från dig kan sändas till och lagras på en destination utanför EES (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet). Den kan också komma att behandlas av anställda hos oss eller hos våra leverantörer som verkar utanför EES. Dessa anställda kan vara delaktiga i att, bland annat, genomföra din beställning, behandla dina betalningsuppgifter eller tillhandahålla supportrelaterade tjänster. Genom att uppge dina personliga uppgifter samtycker du till sändning, lagring och behandling av dessa uppgifter. Vi kommer att vidta alla rimliga lämpliga åtgärder för att försäkra oss om att dina uppgifter behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med denna sekretesspolicy.

All information du uppger lagras på våra säkra servrar. Alla slags betaltransaktioner kommer att krypteras. I de fall då vi gett dig (eller då du valt) ett lösenord som gör det möjligt för dig att komma åt vissa delar av vår webbplats ansvarar du för att hålla lösenordet konfidentiellt. Vi ber dig att inte anförtro lösenordet till någon annan person.

Tyvärr är det inte helt och hållet säkert att skicka information via internet. Även om vi kommer att göra allt som står i vår makt för att skydda dina personliga uppgifter kan vi inte garantera säkerheten på uppgifterna som skickas via vår webbplats. All sändning av uppgifter sker på din egen risk. När vi tagit emot dina uppgifter kommer vi att använda strikta rutiner och använda oss av säkerhetsverktyg för att försöka undvika obehörig åtkomst.

Vi använder uppgifterna som du lämnat för att kunna skicka information, produkter eller tjänster som du bett oss om i de fall du har givit ditt medgivande till att bli kontaktad i sådana syften och för att genomföra våra åtaganden som uppkommit genom kontakt mellan dig och oss.

Om du redan är kund kommer vi endast att kontakta dig elektroniskt (via e-post eller SMS) med information om varor och tjänster som liknar en tidigare försäljning vi genomfört till dig. Om du är ny kund kommer vi endast att kontakta dig elektroniskt om du givit ditt medgivande till detta. Om du inte önskar att vi använder dina uppgifter på detta sätt, vänligen kryssa i relevant ruta som du hittar på formuläret där vi hämtar dina uppgifter.

Vi kan komma att lämna ut dina personliga uppgifter till vilken som helst medlem i vår grupp, vilket innebär våra dotterbolag, vårt moderbolag och dess dotterbolag, vilka definieras i sektion 736 i UK Companies Act 1985.

Vi kan komma att lämna ut dina personliga uppgifter till tredje part:

I händelse att vi säljer eller köper några som helst verksamheter eller tillgångar, varvid det kan hända att vi lämnar ut dina personliga uppgifter till möjliga köpare eller säljare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.

Om vi eller praktiskt taget alla våra tillgångar köps upp av en tredje part, varvid personliga uppgifter gällande kunder blir överförda tillgångar.

Om vi är förpliktigade att lämna ut eller dela dina personliga uppgifter för att uppfylla lagliga skyldigheter, eller för att förstärka eller tillämpa våra Villkor och bestämmelser för försäljning och användning av denna webbplats och andra avtal, eller för att skydda Lyle & Scott Limiteds rättigheter, egendom eller säkerhet, våra kunder eller andra. Detta innefattar utbyte av information med andra företag och organisationer i syfte att skydda mot bedrägeri och minska kreditrisker.

Dina rättigheter omfattar att kunna be oss att inte använda dina personliga uppgifter i marknadsföringssyfte. Vanligtvis informerar vi dig (innan vi samlar in uppgifter) om huruvida vi ämnar använda dina uppgifter i sådana syften eller om vi ämnar lämna ut din information till tredje part i sådana syften. Du kan åberopa din rättighet att förhindra sådan behandling av uppgifter genom att kryssa i vissa rutor på formulären vi använder för att samla in dina uppgifter. Du kan också när som helst åberopa dina rättigheter genom att kontakta oss på följande adress:

FAO Data Protection Officer
Lyle & Scott Limited
TS2 Pinewood Business Park,
Coleshill Road,
Birmingham,
B37 7HG, England Storbritannien

E-post: dataprotection@lyleandscott.com

Enligt Lagen har du rätt att komma åt de uppgifter vi har om dig. Din rätt till åtkomst kan åberopas i enlighet med Lagen. All begäran om åtkomst kan bli föremål för administrativa kostnader i syfte att ersätta oss för våra kostnader som uppkommit för att tillhandahålla detaljer om den information vi har om dig.

Alla slags ändringar vi kan komma att göra av vår sekretesspolicy i framtiden kommer att publiceras på denna sida, och i förekommande fall, meddelas dig via e-post.

Frågor, kommentarer och begäran skall skickas till:

FAO Data Protection Officer
Lyle & Scott Limited
TS2 Pinewood Business Park,
Coleshill Road,
Birmingham
B37 7HG,
England Storbritannien

E-post: dataprotection@lyleandscott.com